Megállapodás

A megállapodás létre jött egyrészt az Indián tábort szervező FI-LE SE továbbiakban, mint Szervező, valamint a fent említett szülő (mint, a fent említett gyermekének törvényes képviselője) továbbiakban, mint Szülő között az alulírott napon és helyen az alábbi tárgyban és feltételekkel.

  1. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szervező a fent megjelölt időszakban részvételi lehetőséget biztosít a megjelölt kiskorú (7-14 éves) gyermek számára a „Indián Tábor” elnevezésű programban. A részvétel feltétele, hogy a turnus díja befizetésre kerüljön a Szervező pénztárába és a Szülő a jelen megállapodásban foglaltakat maradéktalanul elfogadja.

  1. A Szerződő felek rögzítik, hogy a tábor napközitáboros indián kulturával megismertető program, amely hetes turnusban zajlik, naponként 08:30 és 16:30 közötti időtartamban. A turnus díja napi 3 étkezést tartalmaz (tízórai, ebéd, uzsonna). A Szülő tudomásul veszi, hogy a tábor programja magyar nyelven zajlik. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szülő 08:15 – 08:30-ig terjedő időszakban a gyermeket a tábor képviselőjének átadja és a tábor programidejének befejezésekor (16:30-16:45) átveszi. Amennyiben a gyermek átvétele a nap végén 16:45 utánra tolódik, úgy azt reggel előre bejelenti. Amennyiben gyermeke egyedül, szülői vagy felnőtt kísérete nélkül hazamehet, azt írásban kell benyújtania.

  1. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a gyermekek felügyeletével és foglalkoztatásával kapcsolatosan általa biztosított személyek közül legalább 1 fő turnusonként tanári pedagógiai szakképesítéssel rendelkezik, a foglalkoztatásban további közreműködők pedig szintén pedagógiai szakképesítéssel rendelkezhetnek.

  1. A Szülő kötelezettséget vállal arra, hogy a NEFMI által előírt nyilatkozattal igazolja, hogy a gyermek a táborozásnak megfelelő egészségügyi állapotban van, a gyermek közösségbe engedhető. A Szervező ezen nyilatkozat hiányában a táborban történő részvételt megtagadhatja. A Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a tábor ideje alatt a gyermek megbetegszik, abban az esetben a Szülő köteles a gyermek állapotáról a tábor képviselőjét haladéktalanul értesíteni és a gyermeket a táborba -a teljes gyógyulásig- nem viheti. Amennyiben a gyermeknek a tábor programja alatti felügyeletét ellátó személy a gyermek megbetegedését észleli, haladéktalanul köteles értesíteni a Szülőt, aki köteles a gyermeket a táborból elvinni.

  1. A Szervező a gyermek felügyeletéért teljes körű felelősséget vállal, amely nem terjed ki a gyermek által a táborba magával hozott eszközökre (például mobiltelefon, zenelejátszó, fényképezőgép, szemüveg(bármelyik fajta), tablet, pénz…) illetve a ruházat koszolódására, megsérülésére. A Szerződő felek rögzítik, hogy a tábor ideje alatt mind a gyermek, mind a Szülő köteles betartani a jelen megállapodásba foglalt feltételeket, mind pedig a helyszín házirendjét, működési szabályait, elfogadni a turnus vezetésével megbízott pedagógusok irányítását. Amennyiben a felsorolt feltételek betartásának elmulasztásából fakadó sérülésért, vagyoni és nem vagyoni károkért a gyermek Szülője a felelős. Az értékes tárgyak és a készpénz megőrzésével kapcsolatos információkat Szervező a helyszínen ismerteti, azonban a nem ilyen módon elhelyezett értéktárgyak biztonságáért Szervező felelősséget nem vállal.

  1. A táborozás során használt eszközök és helyiségek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat a kárt okozó gyermek Szülője köteles megtéríteni. Több gyermek által közösen okozott ilyen kárért az érintett Szülők egyetemlegesen felelnek. A gyermeknek az őt ért kárt kötelessége azonnal jelenteni a tábor vezetőjének, és minden szükséges információt a rendelkezésre kell bocsájtania, amely a káreset tisztázásához szükséges.

  1. A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy részvételi szándékát módosítsa, a táborban történő részvételt lemondja. A megállapodás lemondásával kapcsolatban az alábbiak szerint járnak el a Szerződő felek.

Lemondási feltételek: Amennyiben a lemondás időpontja legalább 15 munkanappal megelőzi a megjelölt turnuskezdést, a befizetett tábor díját maradéktalanul visszafizeti a Szervező a Szülőnek. Amennyiben a lemondást a Szülő ennél később jelzi, a tábor díjának az előlege 10.000,- megilleti a Szervezőt. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a tábor programot (kevés jelentkező miatt vagy más okból) lemondja.

Ebben az esetben a meghiúsult tábor teljes részvételi díja megilleti a Szülőt.

Módosítási feltételek: Amennyiben a gyermek betegsége vagy egyéb okok miatt nem tudja befejezni a táborozást, a Szervező lehetőséget nyújthat a tárgyévben egy későbbi turnusban való részvételre, amennyiben annak telítettsége azt lehetővé teszi. Amennyiben azt a Szülő nem fogadja el, a Szervező arányosan visszafizeti a tábor díját. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy lemondásként, módosításként kizárólag írásos értesítést fogadnak el.

  1. Szervező jogosult a táboron a gyermekekről fénykép, illetve mozgókép felvételt készíteni, amelyet a későbbiek során marketing célra felhasználhat.

  2. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag abban az esetben tekintik érvényesnek, ha a Szülő a tábor részvételi díját az aláíráskor készpénzben vagy banki átutalással a Szervező pénztárába befizeti.

  3. A Szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Balatonalmádi,

FI-LE SE

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Az Ön személyes adatai a Szervező adatbázisába kerülnek. A Szervező a személyes adatokat piackutatási és közvetlen üzletszerzés céljából felhasználhatja az első adatfelvételtől számított 5 éven belül. Amennyiben nem kívánja, hogy a jövőben a FI-LE SE rendezvényével, ajánlatával, hírlevéllel, DM küldeménnyel megkeressük, írásbeli nyilatkozattal kérheti adatai törlését a nyilvántartásból a Szervező jelen megállapodásban rögzített elérhetőségén. A Szervező kizárólag a jelen megállapodás tárgyát képező program lebonyolításának céljára, illetve a FI-LE SE fentiekben körülírt módon történő népszerűsítésének céljára használhatja fel személyes adatait. Személyes adatait a Szervező biztonságosan kezeli és a fentieken túlmenően harmadik félnek nem adja át, nem értékesíti.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.